Modparter m. flere

Denne redegørelse giver vi til modparter og tredjemand i sager, der behandles her på kontoret.


I forbindelse med behandlingen af en sag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om vores klienters modparter, repræsentanter og andre personer, som vi kommer i kontakt med i forbindelse med løsningen af en opgave.


Advokatfirmaet Müller advokatanpartsselskab, CVR 29509743, Abildager 11, 2605 Brøndby, e-mail mullaw@mullaw.dk, tlf. 30316400 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om Dem.


Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af personer i stort omfang, i databeskyttelsesforordningens forstand.


DENNE REDEGØRELSE GIVER INFORMATION OM:


- Hvad er det for nogen oplysninger, vi behandler, og hvor får vi dem fra?

- Hvad bruger vi oplysningerne til?

- Har vi lov til det?

- Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om Dem?

- Deres ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet

- Deres ret til indsigelse

- Mere information om Deres rettigheder

- Klage til Datatilsynet


HVAD ER DET FOR NOGEN OPLYSNINGER, VI BEHANDLER OG HVOR FÅR VI DEM FRA?


De oplysninger, som vi behandler om Dem, vil typisk omfatte følgende kategorier:


- Navn

- Adresse

- E-mail, telefon og andre kontaktdata

- Oplysninger om Deres relation til vores klient eller til vores klients modpart


Undtagelsesvis, hvis og i det omfang det er relevant for opgavens løsning, kan de oplysninger, som vi behandler om Dem tillige omfatte følgende kategorier:


- Økonomiske forhold

- Arbejdsmæssige og sociale forhold

- CPR nummer

- Helbredsmæssige forhold

- Eventuelle strafferetlige forhold


Vi kan modtage oplysninger om Dem fra vores klient.


Vi kan desuden modtage oplysninger om Dem fra andre, der har kendskab til Deres personlige forhold, og som vi kommer i kontakt med under sagens behandling.


Derudover kan De selv give os personoplysninger. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder i civilretten eller i fogedretten.


Det er som udgangspunkt helt frivilligt, om De vil give os oplysninger om Dem selv. Hvis De skal afgive forklaring under et retsmøde, vil De dog kunne have pligt til at besvare spørgsmål om Deres personlige forhold.

 

Vi kan vælge selv at indhente oplysninger om Deres almindelige stamdata som navn og adresse fra offentligt tilgængelige databaser. På den måde sikrer vi os, at oplysningerne er opdaterede og korrekte.


Vi kan desuden vælge selv indhente oplysninger om Deres økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet, hvis det er nødvendigt for at udføre den opgave, vi er pålagt.


Oplysningerne om Dem vil blive registreret og anvendt i sagen, såfremt og i det omfang det er relevant for opgavens løsning – uanset hvorfra vi modtager dem.


HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?


De oplysninger, som vi behandler om Dem, er underlagt vores pligt til diskretion.


Vi vil registrere og bruge personoplysningerne om Dem med det formål at identificere Dem entydigt, og med henblik på at løse den opgave, som vi er pålagt.


Derudover kan vi være pålagt at behandle oplysningerne om Dem i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering eller anden lovregulering.


Vi vil kun registrere oplysninger om Deres helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre den opgave, som vi er pålagt, eller hvis det er oplysninger, som De selv har givet til os eller til vores repræsentant.


Hvis vi indhenter oplysninger om Deres CPR-nummer og om Deres almindelige stamdata, sker det alene med det formål at kunne identificere og lokalisere Dem sikkert.


Vi anvender ikke personoplysningerne om Dem til automatiske afgørelser, herunder profilering.


Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger om Dem til;


- Vores klient

- Vores klients modpart eller dennes repræsentant

- Domstolene

- Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten

- Translatører eller andre, hvis serviceydelser er påkrævet under sagens behandling

- Offentlige myndigheder

- Dataverificeringsbureauer


Vi vil ikke overføre Deres personoplysninger til modtagere uden for Danmark, med mindre De selv flytter til udlandet eller det er nødvendigt af hensyn til opgavens udførelse.


HAR VI LOV TIL DET?


Vores behandling af Deres personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyt-telsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og hjemmelsreglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f).


Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er grundlæggende vores klients interesse i udførelsen af den opgave, vi er pålagt. I den konkrete sag kan også andre legitime interesser helt åbenbart være relevante som hjemmel for behandlingen.


Vi behøver ikke at indhente Deres samtykke til behandlingen af personoplysninger om Dem med dette formål.


Vores behandling af Deres personoplysninger sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen, retsplejeloven og anden lovgivning, der regulerer eller fastsætter rammer for vores udførelse af den pålagte opgave.


HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGERNE OM DEM?


Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare Deres personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 10 år fra en sag er endeligt afsluttet, fordi det er den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4.


Når vi skal fastlægge, hvor længe Deres oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om opgaven med sikkerhed er endeligt afsluttet, om der er opstået uenighed vedrørende opgavens løsning, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.


Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 10-års dagen.


DERES RET TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG DATAPORTALITET


Efter databeskyttelsesforordningen har De en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Dem.


Hvis De vil gøre brug af Deres rettigheder, skal De kontakte os. Det kan De bedst gøre med e-mail til: mullaw@mullaw.dk eller med almindelig post her til kontoret. De kan også ringe til os på 30316400, men vi anbefaler, at De kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.


RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

De har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om Dem, samt en række yderligere oplysninger.


RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

De har ret til at få urigtige oplysninger om Dem selv rettet.


RET TIL SLETNING (RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT)

I særlige tilfælde har De ret til at få slettet oplysninger om Dem, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

De har visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset.


Hvis De har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med Deres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTALITET)

De har i visse tilfælde ret til at modtage Deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Dette forudsætter dog, at vores behandling af oplysninger om Dem foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at De selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.


DERES RET TIL INDSIGELSE

De har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af Deres personoplysninger.


Hvis De vil gøre brug af denne rettighed, skal De kontakte os. Det kan De bedst gøre med e-mail til: mullaw@mullaw.dk eller med almindelig post her til kontoret. De kan også ringe til os på 30316400, men vi anbefaler, at de kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.


MERE INFORMATION OM DERES RETTIGHEDER


De kan læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som De finder på:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder


KLAGE TIL DATATILSYNET


De har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis De er utilfreds med den måde, vi behandler Deres personoplysninger på. De finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk.


INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM MODPARTER OG TREDJEMAND