Skyldnere

Denne redegørelse giver vi til skyldnere i inkassosager, der behandles her på kontoret.


I forbindelse med behandlingen af en inkassosag indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om Dem. Det samme gælder under eventuelle retssager, der måtte udspringe af en inkassosag. Dette sker i overenstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning. 

Advokatfirmaet Müller advokatanpartsselskab, CVR 29509743, Abildager 11, 2605 Brøndby, e-mail mullaw@mullaw.dk, tlf. 30316400 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om Dem.


Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af skyldnere i stort omfang, i databeskyttelsesforordningens forstand.


DENNE REDEGØRELSE GIVER INFORMATION OM:


- Hvad er det for nogen oplysninger, vi behandler, og hvor får vi dem fra?

- Hvad bruger vi oplysningerne til?

- Har vi lov til det?

- Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om Dem?

- Deres ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning,dataportabilitet  og indsigelse

- Mere information om Deres rettigheder

- Klage til Datatilsynet


HVAD ER DET FOR NOGEN OPLYSNINGER, VI BEHANDLER OG HVOR FÅR VI DEM FRA?


"Personoplysninger" omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person. De oplysninger, som vi behandler om Dem, kan omfatte (men omfatter ikke nødvendigvis) følgende kategorier:


- Navn

- Adresse, e-mail, telefon og andre kontaktdata

- Oplysninger om gældsforholdet

- Økonomiske forhold

- Arbejdsmæssige og sociale forhold

- CPR nummer

- Helbredsmæssige forhold

- Eventuelle strafferetlige forhold


Vi kan modtage sådanne oplysninger om Dem fra vores klient, som De skylder penge (kreditor).


Tilsvarende oplysninger kan vi modtage fra andre, der har kendskab til Deres personlige forhold. Det kan for eksempel være Deres eventuelle advokat eller andre, som repræsenterer Dem.


Derudover kan De selv give os personoplysninger. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder i civilretten eller i fogedretten.


Det er som udgangspunkt helt frivilligt, om De vil give os oplysninger om Dem selv. I fogedretten vil De dog have pligt til at besvare spørgsmål om Deres økonomiske forhold.


Vi vil selv løbende indhente oplysninger om Deres almindelige stamdata som navn og adresse fra offentligt tilgængelige databaser. På den måde sikrer vi os, at oplysningerne er opdaterede og korrekte.


Vi vil desuden selv indhente oplysninger om Deres økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.


Oplysningerne om Dem vil blive registreret og anvendt i sagen, såfremt det er relevant for inddrivelsen af gælden – uanset hvorfra vi modtager dem.


HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?


Vi vil registrere og bruge personoplysningerne om Dem med det ene formål at opnå betaling af kreditors tilgodehavende. Om nødvendigt vil der blive foretaget udlæg i Deres eventuelle værdifulde aktiver efter retsplejelovens regler, så de kan sælges på tvangsauktion eller på anden måde sikre kreditors fordring.


Vi vil dog kun registrere oplysninger om Deres helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at fastlægge kravet eller gennemføre inddrivelsen, eller hvis det er oplysninger, som De selv har offentliggjort eller givet til os, til vores repræsentant eller til vores klient.


Vi indhenter oplysninger om Deres CPR-nummer og om Deres almindelige stamdata med det ene formål at kunne identificere og lokalisere Dem sikkert.


Vi anvender ikke personoplysningerne om Dem til automatiske afgørelser, herunder profilering.


Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger om Dem til;


- Kreditor

- Domstolene

- Godkendte inkassokonsulenter

- Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten

- Vognmand, låsesmed eller andre håndværkere, der måtte blive antaget under en fogedsag

- Translatører eller andre, hvis serviceydelser er påkrævet under sagens behandling

- Deres udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuelt udlæg i et tilgodehavende

- Auktionshus, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv

- Offentlige myndigheder med henblik på at verificere Deres adresse

- Dataverificeringsbureauer

- Kreditoplysningsbureauer


Vi vil ikke overføre eller videregive Deres personoplysninger til modtagere uden for Danmark, med mindre De selv flytter til udlandet.


Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se Deres personoplysninger, der har adgang til disse.


HAR VI LOV TIL DET?


Vores behandling af almindelige personoplysninger om Dem sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af følsomme personoplysninger om Dem sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e) og f), der giver os lov til at behandle følsomme oplysninger, som De selv har offentliggjort, eller hvor behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 


Grundlaget for, at vi behandler eventuelle personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser er databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.


Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er kreditors interesse i at opnå betaling af sit tilgodehavende.


Vi behøver ikke at indhente Deres samtykke til behandlingen af personoplysninger om Dem med dette formål, og vor behandling sker ikke på grundlag af et eventuelt uopfordret samtykke.


Deres CPR-nummer behandler vi på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf.  § 7, stk. 1, jf databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra e) og f), der giver os lov til at behandle oplysninger, som De selv har offentliggjort, eller hvor behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.


Vores behandling af Deres personoplysninger sker endvidere inden for rammerne af bl.a. inkassoloven, renteloven, kreditaftaleloven og retsplejeloven. Derfor kan vores behandling af personoplysninger om Dem tillige støttes på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, fordi behandlingen af personoplysninger om Dem er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelser.


HVOR  LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGERNE OM DEM?


Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare Deres personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en inkassosag er endeligt afsluttet.


Når vi skal fastlægge, hvor længe Deres oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om gælden er indfriet, om der er opstået uenighed vedrørende kravet eller sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling.


Vi kan efter omstændighederne vælge at opbevare personoplysninger om Dem i 10 år fra sagen er endeligt afsluttet, fordi det er den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4. Ekstraordinære forhold vil kunne begrunde en opbevaring af oplysningerne om Dem i længere tid.


Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 5-års dagen.


DERES RET TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET OG INDSIGELSE


Efter databeskyttelsesforordningen har De en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Dem.


Hvis De vil gøre brug af Deres rettigheder, skal De kontakte os. Det kan De bedst gøre med e-mail til: mullaw@mullaw.dk eller med almindelig post her til kontoret. De kan også ringe til os på 30316400, men vi anbefaler, at De kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.


RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)

De har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om Dem, samt en række yderligere oplysninger.


RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

De har ret til at få urigtige oplysninger om Dem selv rettet.


RET TIL SLETNING (RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT)

I særlige tilfælde har De ret til at få slettet oplysninger om Dem, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

De har visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset.


Hvis De har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med Deres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

De har i visse tilfælde ret til at modtage Deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Men dette forudsætter, at vores behandling af oplysninger om Dem foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at De selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler.


Da disse forudsætninger ikke alle er opfyldte, finder retten til dataportabilitet ikke anvendelse i inkassosager, der behandles her på kontoret.


RET TIL INDSIGELSE

De har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af Deres personoplysninger.


MERE INFORMATION OM DERES RETTIGHEDER


De kan læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som De finder på: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder


KLAGE TIL DATATILSYNET


De har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis De er utilfreds med den måde, vi behandler Deres personoplysninger på. De finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk


 

INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM SKYLDNERE I INKASSOSAGER